EkotoxInfo 06/2022

EkotoxInfo 06/2022

EkotoxInfo 06/2022

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

  1. Nowa definicja nanomateriału
  2. Trwałe zanieczyszczenia organiczne POP’s
  3. Podsumowanie czerwcowego spotkania komitetu RAC i SEAC
  4. Raporty z inspekcji Forum ds. Egzekwowania Przepisów
  5. Kolejne opinie substancji czynnych w produktach biobójczych
  6. Grupowa ocena chemikaliów
  7. Kolejna substancja na liście kandydackiej

Nowa definicja nanomateriału

Komisja Europejska opublikowała propozycję nowej definicji nanomateriału, która zastąpi tą z 2011 roku. Nanomateriały podlegają szczegółowej kontroli regulacyjnej, zarówno na mocy ogólnych przepisów dotyczących chemikaliów (REACH), jak i przepisów sektorowych dotyczących ich zastosowania w niektórych produktach, takich jak produkty biobójcze, kosmetyki czy żywność.

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/C_2022_3689_1_EN_ACT_part1_v6.pdf

Trwałe zanieczyszczenia organiczne POP’s

Komisja przyjmuje porozumienie dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (POP). Porozumienie toruje drogę do ustanowienia rygorystycznych limitów dla tych chemikaliów w odpadach. Istniejące limity zostały zaostrzone dla pięciu substancji, a nowe limity zostały uzgodnione dla czterech nowych substancji.

https://environment.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-persistent-chemicals-waste-2022-06-21_en

Podsumowanie czerwcowego spotkania komitetu RAC i SEAC

Komitet przyjął opinie w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania glifosatu i srebra oraz ograniczenia zawartości ołowiu w amunicji do strzelectwa i wędkarstwa. Zakończono opinię popierającą ograniczenia 2,4-dinitrotoluenu (2,4-DNT) w wyrobach. Komitet przyjął też opinię w sprawie ograniczenia Dechlorane Plus. Konsultacje dotyczące projektów opinii rozpoczęły się w czerwcu, a na stronie ECHA można zgłaszać swoje uwagi.

https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-june-2022-rac-and-seac-meetings

Raporty z inspekcji Forum ds. Egzekwowania Przepisów

W ramach oceny REACH inspektorzy przeprowadzili kontrole wymagań dotyczących zezwoleń REACH dla substancji z załącznika XIV REACH. W ramach innego projektu skontrolowano czy substancje odzyskane z odpadów powinny być rejestrowane w ramach REACH, czy też mogą korzystać ze zwolnienia. Do końca roku trwają również inspekcje produktów biobójczych zawierających zatwierdzone lub jeszcze niezatwierdzone substancje czynne w całej UE. Raporty z wyników kontroli ukażą się pod koniec 2022 roku.

https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-june-forum-meeting

Kolejne opinie substancji czynnych w produktach biobójczych

Komitet ECHA przyjął rekordową liczbę opinii podczas czerwcowego posiedzenia. Dotyczą one dziewięciu opinii w sprawie pozwolenia unijnego, pięciu w sprawie wniosków dotyczących substancji czynnych, w tym: aktywnego chloru, związków wapnia, kwasu nadoctowego, kwasu mlekowego i IPBC. Komitet nie popiera pozwolenia unijnego na nadtlenek wodoru w grupie 2. Przypominamy, że produkty biobójcze zawierające zaakceptowane substancje czynne podlegają rejestracji produktu w nowych procedurach europejskich.

https://ekotox.pl/produkty-biobojcze-procedury-europejskie/

Grupowa ocena chemikaliów

ECHA opublikowała 4 raport z oceny substancji w 2021 roku. W 2021 r. sfinalizowano oceny ponad 1 900 substancji, w większości pogrupowanych na podstawie ich podobieństwa strukturalnego. Około 25% ocenianych substancji wymaga dalszego zarządzania ryzykiem. Firmy muszą proaktywnie aktualizować swoje rejestracje w REACH o aktualne informacje dla substancji. Raport ECHA zwraca również uwagę na gwałtowny wzrost liczby substancji wymagających zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLH).

https://echa.europa.eu/documents/10162/5641810/irs_annual_report_2021_en.pdf/b38d8eec-d375-beb2-98b2-1fb0feb3612a?t=1655382672222

Kolejna substancja na liście kandydackiej

N-(hydroksymetylo)akrylamid został dodany do listy kandydackiej, ponieważ może powodować raka lub wady genetyczne. Substancje te mogą zostać umieszczone na liście zezwoleń w przyszłości. Jeżeli substancja znajduje się na tej liście, jej stosowanie będzie zabronione, chyba że firmy wystąpią o zezwolenie, a Komisja Europejska zezwoli im na dalsze jej stosowanie.

https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/