biocidy

Produkty Biobójcze w procedurach europejskich – narzędzia, przygotowanie do rejestracji, kontekst i konsekwencje dla producentów, importerów i dystrybutorów.

Produkty Biobójcze w procedurach europejskich – narzędzia, przygotowanie do rejestracji, kontekst i konsekwencje dla producentów, importerów i dystrybutorów.

Termin: 22.06.2022 9:00 – 11:00

Wszystkie produkty biobójcze muszą uzyskać zezwolenie, zanim zostaną udostępnione na rynku kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Istnieją dwie procedury wprowadzania produktów biobójczych do obrotu:

a) rejestracja na podstawie przepisów przejściowych – dla produktów, których substancje czynne są w trakcie przeglądu

b) autoryzacja w procedurach europejskich – w przypadku produktów, dla których substancje czynne zostały już zatwierdzone

Unia Europejska dąży do zatwierdzenia wszystkich substancji czynnych do końca 2024 r. Zatwierdzanie substancji czynnych postępuje, w związku z czym coraz więcej produktów może zostać dopuszczonych do obrotu w procedurach europejskich lub przestać być wprowadzane do obrotu ze względu na brak akceptacji substancji czynnej lub wygaśnięcie rejestracji w przepisach przejściowych.

Autoryzacja jest trudniejsza niż rejestracja na podstawie przepisów przejściowych – wymaga więcej czasu, przygotowań i środków finansowych. Konieczna jest znajomość procesów autoryzacji i działanie z wyprzedzeniem.

Zezwolenie krajowe

Firmy, które planują sprzedawać swoje produkty w danym państwie członkowskim UE, muszą ubiegać się o pozwolenie na produkt w tym kraju. W związku z tym muszą złożyć wniosek o krajowe zezwolenie za pośrednictwem portalu R4BP.

Właściwy organ państwa członkowskiego ocenia wniosek i wydaje decyzję o zezwoleniu w ciągu 365 dni.

Ocena porównawcza

Jeżeli substancja czynna zostanie zidentyfikowana jako kwalifikująca się do zastąpienia, państwo członkowskie musi przeprowadzić ocenę porównawczą w celu sprawdzenia, czy inne dopuszczone produkty biobójcze, niechemiczne metody kontroli lub zapobiegania o znacznie niższym ogólnym ryzyku dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska są dostępne.

Jeżeli produkt, który jest już wystarczająco skuteczny, nie wykazuje żadnych innych istotnych ekonomicznych lub praktycznych niedogodności i nie wpływa na występowanie oporności w organizmie docelowym, produkt zostanie ograniczony lub zabroniony do stosowania.

Webinarium ma na celu przedstawienie procesów zatwierdzania substancji czynnych, rodzajów wniosków oraz wymogów informacyjnych wniosków o wydanie pozwolenia na produkt biobójczy.

Czekamy na Twój udział!

Platforma szkoleniowa: https://trainingeu.eu/pl

Produkty biobójcze – 03/2022

Produkty biobójcze – 03/2022

Podsumowanie marcowego spotkania KPB (Komitetu Produktów Biobójczych)

W trakcie spotkania komitet przyjął 3 opinie dla substancji czynnych.

  1. Nie poparto zastosowania ditiocyjanianu metylenu do stosowania w slimicydach (PT12), ponieważ stanowi on niedopuszczalne zagrożenie dla środowiska którego skutków nie można złagodzić. Substancja jest szeroko stosowana w procesach papierniczych w celu zapobiegania lub kontrolowania wzrostu szlamu/śluzu.
  2. Poparto zatwierdzenie octanu (13Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-ylu w grupie 19 (PT19) – feromonu stosowanego do odstraszania lub zwabiania organizmów szkodliwych (bezkręgowców i kręgowców).
  3. W sprawie odnowienia stosowania propikonazoluw środkach do konserwacji drewna (PT8) komisja stwierdziła, że jako substancja toksyczna dla reprodukcji i zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego spełnia kryteria wykluczenia. Komisja Europejska podejmie dalsze działania, aby uzyskać więcej informacji na temat odstępstwa od kryteriów wykluczenia, w szczególności na temat odpowiednich i wystarczających alternatyw dla różnych klas zastosowań.

Ponadto komisja przyjęła następujące cztery pozytywne opinie w sprawie pozwoleń unijnych:

  • Propan-1-ol – PT1
  • Propan-2-ol – PT2 i PT4
  • Kwas L-(+) mlekowy –  PT2
  • Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu sodu – PT2

Jedna opinia w sprawie zezwolenia unijnego dotycząca aktywnego chloru uwalnianego z podchlorynu sodu została odroczona i zostanie przyjęta w drodze procedury pisemnej.

Teraz Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi UE podejmie ostateczną decyzję o zatwierdzeniu substancji czynnych.

Przedsiębiorcy stosujący wymienione substancje w powyższych grupach produktowych, po ich oficjalnym zatwierdzeniu, będą musieli ubiegać się o rejestrację w procedurach europejskich aby utrzymać produkty na rynku.

Link ECHA Podsumowanie marcowego spotkania Komitetu Produktów Biobójczych

Link Ekotox Produkty biobójcze

expert advice
https://trainingeu.eu/pl