Rejestracja REACH substancji – Lead dossier

Rejestracja REACH substancji
Klient

Producent surowców chemicznych.

Kontekst

Obowiązek zarejestrowanie REACH dotyczy substancji produkowanych lub importowanych na teren EOG. W ilości powyżej 1 tony rocznie. Na głównym rejestrującym spoczywa obowiązek przygotowania dossier rejestracyjnego zawierającego szeroki. Zakres danych toksykologicznych i ekotoksykologicznych.

Wymagania informacyjne są tym większe im większy zakres tonażu ma być wprowadzony na rynek. Nie wszystkie dane muszą zostać wygenerowane poprzez wykonanie badań. Często wystarczające są dane literaturowe. Pomocne może być również zastosowanie podejścia przekrojowego (read-across). Czy oceny opartej o ciężar dowodu (weight of evidence).

Cele projektu

Celem projektu była rejestracja substancji chemicznej wraz z przygotowaniem pełnego dossier rejestracyjnego. I raportu bezpieczeństwa chemicznego dla nowej substancji. Nieklasyfikowanej jako niebezpieczna, dla tonażu 100 – 1000 ton/rok.

Podejście

W pierwszej kolejności wykonano przegląd danych posiadanych przez klienta. Danych literaturowych. Danych z dossier rejestracyjnych zawartych z bazie danych REACH oraz wykonano ich analizę. Określono, które z badań należy wykonać a które mogą zostać pominięte. 

Zebrano dane literaturowe a także zakupiono dane badawcze od innych podmiotów. Dane te wykorzystano w podejściu read-across i weight of evidence. Przygotowano pełne dossier w programie IUCLID oraz raport bezpieczeństwa chemicznego.

Rezultat projektu

Wykonano rejestrację REACH i otrzymano numer rejestracyjny dla tonażu 100 – 1000 ton/rok.

Zespół Ekotox zajmujący się projektem

Aleksandra Zachariasiewicz

Więcej projektów

Rejestracja REACH substancji 

Rejestracja REACH substancji