EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

Ekotox Centers

26. sep2019

  1. Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych
  2. Najnowsze zmiany w ramach Konwencji Rotterdamskiej (PIC)
  3. Baza danych SCIP – poprawa bezpieczeństwa produktu i ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych

  1. Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych

KemI i ANSES (agencje szwedzka i francuska) zgłosiły propozycja ograniczenia, które polegałoby na  wprowadzeniu limitów stężenia w wyrobach włókienniczych i skórzanych dla substancji, które posiadają zharmonizowaną klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem CLP jako działające uczulająco na skórę, kategorie 1 / 1A / 1B.

Podejście polegające na ustaleniu najwyższych limitów stężeń jest podobne do projektu ograniczeń dla tuszów do tatuażu i makijażu permanentnego.

W ramach procesu komentowania ECHA otworzyła sześciomiesięczny okres konsultacji, zapraszając zainteresowane strony do przedstawienia uwag do wniosku do 19.12.2019.

Jednocześnie komitety ECHA (RAC i SEAC) będą kontynuować ocenę ryzyka i analizę społeczno-ekonomiczną.

Po przygotowaniu opinii przez komitety, ECHA przekaże je Komisji Europejskiej. Komisja oceni, czy warunki przyjęcia ograniczeń są spełnione, przygotuje tymczasowy projekt ograniczenia i prześle je do oceny państwom członkowskim UE w ramach Komitetu REACH.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term


2. Najnowsze zmiany w ramach Konwencji Rotterdamskiej (PIC)

Konwencja Rotterdamska zapewnia ramy wymiany informacji i podejmowania świadomych decyzji w sprawie handlu niektórymi niebezpiecznymi pestycydami i chemikaliami przemysłowymi. Konwencja jest wdrażana w całej UE na mocy rozporządzenia PIC (Rozporządzenie (UE) 649/2012).

Do załącznika III dodano dwie nowe substancje:

  • forat (EC 206-052-2, CAS 298-02-2) należący do pestycydów, oraz
  • heksabromocyklododekan (HBCDD) (EC 247-148-4, CAS 25637-99-4), uniepalniacz o zastosowaniu przemysłowym, który został również wpisany do Załącznika XIV REACH jako substancja wymagająca udzielenia zazwolenia na stosowanie.

Załącznik III do konwencji rotterdamskiej zawiera obecnie 52 substancje.

Załącznik III zawiera chemikalia, które zostały zakazane lub surowo ograniczone ze względów zdrowotnych i środowiskowych przez dwie lub więcej Stron Konwencji. Dodanie tych dwóch chemikaliów oznacza, że podlegają procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC), w ramach której kraje mogą decydować, czy zaakceptować przyszły import tych chemikaliów.

Zgodnie z rozporządzeniem PIC UE HBCDD jest już wymieniony w części 1 załącznika V, w związku z czym wywóz tej substancji z UE jest zabroniony.

Więcej informacji na stronie: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/latest-developments-under-the-rotterdam-convention-on-pic


3. Baza danych SCIP – poprawa bezpieczeństwa produktu i ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych

Każdy producent lub dostawca wyrobu wprowadzonego na rynek UE i zawierającego substancję SVHC, wpisaną na listę kandydacką będzie musiał przekazać ECHA informacje na temat tego wyrobu od 5 stycznia 2021 r. Ten nowy obowiązek opiera się na zmienionej Dyrektywie Ramowej w Srawie Odpadów, która ma na celu ograniczenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne i promowanie ich zastępowania.

Nowa baza danych SCIP będzie zawierać informacje na temat substancji SVHC w wyrobach jako takich lub w wyrobach złożonych (produktach). Informacje te będą również ważne dla firm zajmujących się segregacją i recyklingiem odpadów i zachęcą firmy zajmujące się gospodarką odpadami do upewnienia się, że substancje potencjalnie niebezpieczne nie zostaną w przyszłości włączone do materiałów pochodzących z recyklingu.

Organy mogą wykorzystywać bazę danych jako narzędzie do monitorowania i pomocy w identyfikacji substancji potencjalnie niebezpiecznych zawartych w wyrobach. Pozwoli im to również rozważyć potrzebę dalszych działań regulacyjnych. Baza danych oferuje konsumentom informacje, które pomogą im podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe.

Więcej informacji na stronie: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://trainingeu.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks(at)ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook


AKTUALNOŚCI