WYMAGANIA DOTYCZĄCE BIODEGRADOWALNOŚCI  

Detergenty i środki powierzchniowo czynne spełniają wymogi dotyczące biodegradacji określone w załączniku I. 

Zwolnienie z wymogów dotyczących biodegradowalności: 

  • Środki powierzchniowo czynne, które są substancjami czynnymi w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 528/2012 i które są stosowane jako środki dezynfekujące, jeżeli spełniają którykolwiek z następujących warunków: 
  1. środki powierzchniowo czynne znajdujące się w wykazie zatwierdzonych substancji czynnych   
  1. środki powierzchniowo czynne są objęte programem przeglądu  
  • środki powierzchniowo czynne będące składnikami produktów biobójczych dopuszczonych zgodnie z rozporządzeniem nr 528/2012 
  • środki powierzchniowo czynne, które są składnikami produktów biobójczych i które mogą być udostępniane na rynku na mocy przepisów przejściowych zgodnie z rozporządzeniem nr 528/2012 

Detergenty zawierające mikroorganizmy muszą spełniać wymogi określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 

Detergenty wymienione w załączniku III do niniejszego rozporządzenia muszą być zgodne z ograniczeniami dotyczącymi fosforanów i innych związków fosforu określonymi w tym załączniku. 

DETERGENTY I ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE STANOWIĄCE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŚRODOWISKA 

Jeżeli po przeprowadzeniu oceny Urząd stwierdzi, że detergent lub środek powierzchniowo czynny, mimo że jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, stanowi zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, wymaga od producenta/dostawcy/dystrybutora podjęcia wszelkich właściwych środków w celu zminimalizowania ryzyka, w przeciwnym razie jest zobowiązany do wycofania produktu z rynku.