PASZPORT PRODUKTU 

Obowiązek założenia przed wprowadzeniem do obrotu. Tworząc paszport produktu, producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność detergentu lub środka powierzchniowo czynnego z niniejszym rozporządzeniem. 

Wymagania: 
 • Odpowiada konkretnej partii. 
 • Stwierdza, że produkt jest zgodny z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, wskazując, w stosownych przypadkach, zastosowane metody badań. 
 • Zawierają co najmniej informacje wymienione w załączniku VI do rozporządzenia. 
 • Musi być aktualny. 
 • Sporządzony w języku wymaganym przez państwo członkowskie, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu. 
 • Dostępny przez okres 10 lat po wprowadzeniu produktu na rynek. 
 • Spełnianie wymogów szczegółowych i technicznych określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
 • Dostępny za pośrednictwem nośnika danych. 
 • Nośnik danych musi być fizycznie obecny na opakowaniu lub dołączonej dokumentacji. 
 • Nośnik danych musi być wyraźnie widoczny. 
 • W przypadku gdy produkty są udostępniane na rynku w postaci uzupełnienia, nośnik danych znajduje się w miejscu, gdzie można uzupełnić produkt. 
 • Oświadczenie „Bardziej wyczerpujące informacje o produkcie są dostępne online” lub podobne oświadczenie na nośniku danych. 

Producent lub upoważniona jednostka wprowadza do rejestru dane przed wprowadzeniem do obrotu. 

Komisja, organy nadzoru rynku i organy celne mają dostęp do rejestru.