JEŚLI JESTEŚ PRODUCENTEM DETERGENTÓW LUB ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH, JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA NASTĘPUJĄCYCH WYMOGÓW: 

 

-Sporządzenie dokumentacji technicznej (Załącznik IV do Rozporządzenia). 

-Przeprowadzić procedurę oceny zgodności, o której mowa (załącznik IV do rozporządzenia). 

-Ustanowić paszport produktu. 

-Upewnić się, że nośnik danych jest wydrukowany lub w inny sposób umieszczony na etykiecie lub
opakowaniu w sposób widoczny i czytelny zgodnie z przepisami. 

-Przechowywanie dokumentacji technicznej i paszportu przez 10 lat po wprowadzeniu produktu do obrotu. 

-Zapewnienie zgodności z procedurami w przypadku produkcji masowej. 

-Tam, gdzie zostanie to uznane za stosowne, ze względu na wydajność lub ryzyko związane z produktem, przeprowadzanie testów próbek, badanie i w razie potrzeby, prowadzenie rejestru skarg, produktów niezgodnych, wycofywanie produktu z rynku i informowanie dystrybutorów. 

-Zapewnienie oznakowania. 

-Jeśli produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP, należy przekazać informacje organom państwa członkowskiego (w art. 45) zgodnie z załącznikiem IV pkt 2.2 lit. e). 

-Aby wykazać zgodność detergentu lub środka powierzchniowo czynnego z niniejszym rozporządzeniem, należy dostarczyć informacje i dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej, na żądanie właściwego organu krajowego, w języku tego organu. 

Jeżeli producent nie ma siedziby w UE, detergent lub środek powierzchniowo czynny może być wprowadzony do obrotu w UE tylko wtedy, gdy producent wyznaczy upoważnionego przedstawiciela na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

Upoważniony przedstawiciel dostarczy kopię pełnomocnictwa właściwemu organowi na jego żądanie. 

Uprawnienia upoważnionego przedstawiciela: 

– weryfikacja, czy został sporządzony passport produktu spełniający wymogi Rozporządzenia. 

– weryfikacja, czy została sporządzona dokumentacja techniczna spełniająca wymagania rozporządzeni. 

– weryfikacja, czy procedura oceny zgodności została przeprowadzona przez producenta zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia. 

– przechowywanie paszportu produktu i dokumentacji technicznej przez 10 lat po wprowadzeniu do obrotu. 

! Autoryzowany przedstawiciel nie jest odpowiedzialny za sporządzanie dokumentacji technicznej i nie jest to częścią jego mandatu !