JEŚLI JESTEŚ IMPORTEREM DETERGENTÓW LUB ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH, JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA NASTĘPUJĄCYCH WYMOGÓW  

Przed wprowadzeniem detergentu lub środka powierzchniowo czynnego na rynek: 

 

-Sprawdzić, czy producent przeprowadził procedurę oceny zgodności i przygotował dokumentację techniczną. 

-Sprawdzić, czy producent sporządził paszport produktu.  

-Sprawdzić, czy informacje zawarte w paszporcie produktu zostały zgłoszone do rejestru produktów. 

-Podać na etykiecie swoje imię i nazwisko, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy, adres pocztowy i adres e-mail, pod którym można się z nim skontaktować.  

-W przypadku stwierdzenia, że detergent lub środek powierzchniowo czynny nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia, importer nie może wprowadzić go do obrotu, dopóki nie zostanie to naprawione. 

-Jeżeli detergent lub środek powierzchniowo czynny stwarza zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, importer poinformuje o tym producenta i organy nadzoru rynku. 

-Jeżeli uzna to za stosowne, biorąc pod uwagę właściwości produktu lub zagrożenia, jakie stwarza, przeprowadzi badania próbek i, w razie potrzeby, będzie prowadzić rejestr detergentów i środków powierzchniowo czynnych niezgodnych z wymaganiami oraz wycofa je z rynku.  

-Przechowywać odniesienie do niepowtarzalnego identyfikatora produktu przez okres 10 lat po wprowadzeniu detergentu lub środka powierzchniowo czynnego do obrotu.