JEŚLI JESTEŚ DYSTRYBUTOREM DETERGENTÓW LUB ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH, JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH WYMOGÓW 

Przed wprowadzeniem detergentu lub środka powierzchniowo czynnego do obrotu: 

  • Sprawdź, czy detergentowi lub środkowi powierzchniowo czynnemu towarzyszą wymagane dokumenty oraz etykieta spełniająca wymogi Rozporządzenia. 
  • Sprawdź, czy detergent lub środek powierzchniowo czynny. 
  • Sprawdź, czy producent spełnił wymagania (paszport produktu, nośnik danych, wpis produktu do rejestru produktów). 

Kiedy obowiązki producentów mają zastosowanie do importerów i dystrybutorów? 

  • Jeśli importer lub dystrybutor wprowadza detergent lub środek powierzchniowo czynny do obrotu pod własną nazwą, marką lub modyfikuje detergent lub środek powierzchniowo czynny w taki sposób, że jest to już inny produkt. 

Jeśli importer lub dystrybutor pakuje/przepakowuje detergent lub środek powierzchniowo czynny, ma on następujące obowiązki: 

  • Zapewnić, aby na opakowaniu znajdowała się jego nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy, adres, poprzedzone słowami „zapakowane przez” lub „przepakowane przez”. 
  • Zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi oznakowania CE, etykietowania (w tym etykietowania cyfrowego). 
  • Przechowywać odniesienie do unikalnego identyfikatora produktu przez 10 lat po wprowadzeniu detergentu lub środka powierzchniowo czynnego do obrotu.