Treść karty charakterystyki

Karta charakterystyki (SDS)
DefinicjaOdpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja

Treść karty charakterystyki

Karta Charakterystyki – Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Wymagania rozporządzenia REACH dotyczące dostarczania kart charakterystyki obowiązują na każdym etapie łańcucha dostaw.

  • Początkowa odpowiedzialność za sporządzenie karty charakterystyki spoczywa na producencie, importerze lub wyłącznym przedstawicielu, który powinien w miarę możliwości przewidzieć potencjalne zastosowania substancji lub mieszaniny.
  • Podmioty na kolejnych etapach łańcucha dostaw powinny również dostarczyć kartę charakterystyki, posługując się informacjami dostarczonymi przez swoich dostawców, sprawdzając ich odpowiedniość oraz uzupełniając je, aby spełnić konkretne potrzeby swoich klientów.

Dostawcy substancji lub mieszaniny, która wymaga karty charakterystyki, ponoszą w każdym przypadku odpowiedzialność za jej treść, nawet jeżeli nie sporządzili karty charakterystyki samodzielnie. W takich przypadkach informacje dostarczone przez ich dostawców są niewątpliwie przydatnym i istotnym źródłem wiedzy wykorzystywanym przy opracowywaniu własnych kart charakterystyki. Podmioty te pozostają jednak odpowiedzialne za dokładność informacji zawartych w dostarczanych przez nie kartach charakterystyki (dotyczy to również kart charakterystyki rozpowszechnianych w językach innych niż pierwotny język, w którym je sporządzono).

Kartę charakterystyki

przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby użytkowników produktów, jeśli są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają, że takie kompetentne osoby odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

Zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia REACH:

„Spis danych dotyczących bezpieczeństwa dostarcza się w nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny”. Tak więc kartę charakterystyki można dostarczyć w formie papierowej, np. listem lub faksem, lub też elektronicznej, na przykład pocztą elektroniczną.

Należy jednak zauważyć, że w tym kontekście stwierdzenie „dostarcza się” powinno się rozumieć jako ciążący na dostawcy obowiązek rzeczywistego dostarczenia karty charakterystyki (i każdej wymaganej aktualizacji), a nie tylko pasywnego udostępnienia jej, na przykład w Internecie, lub udostępnienia reaktywnego poprzez dostarczanie jej na żądanie.


Karta charakterystyki

Definicja karty charaktrystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Treść karty charakterystyki
Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja