Język karty charakterystyki

Karta charakterystyki (SDS)
DefinicjaOdpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystykiDlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja

Karta charakterystyki – Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu:

email: ekotoks[at]ekotoks.pl   

Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790

Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH: Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Należy zauważyć, że niektóre państwa członkowskie wymagają dostarczenia karty charakterystyki w dodatkowych językach urzędowych (danego państwa  członkowskiego, w sytuacji, gdy obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy). Należy też pamiętać, że ze względu na to, iż załączony scenariusz narażenia jest uznawany za integralną część karty charakterystyki, podlega on tym samym wymogom dotyczącym przekładu, jak sama karta charakterystyki, czyli musi zostać dostarczony w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 4 nowego rozporządzenia dotyczącego zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC)20, które weszło w życie w dniu 14 marca 2014 r., w odniesieniu do substancji, dla których wymagana jest karta charakterystyki (w formie załącznika II do rozporządzenia REACH) zgodnie z art. 17 ust. 3 tego samego rozporządzenia: „Informacje na oznakowaniu oraz w karcie charakterystyki podawane są, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, w językach urzędowych lub co najmniej jednym głównym języku kraju przeznaczenia lub obszaru zamierzonego stosowania” tj. w takich przypadkach język(i), w których dostarcza się karty charakterystyki mogą obejmować (gdy jest to wykonalne) języki, które nie są oficjalnymi językami żadnego państwa członkowskiego UE.


Karta charakterystyki

Definicja karty charaktrystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Treść karty charakterystyki
Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja