Przydatne wskazówki dotyczące wymogów i wyzwań prawodawstwa europejskiego w zakresie chemikaliów

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pomoc przy pełnego spełnienia wymagań dotyczących zarządzania chemikaliami, zarządzania ryzykiem, rejestracji substancji chemicznych oraz udzielania
zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH – wyszukiwanie, monitorowanie procesu, rejestracja rejestracji, autoryzacja uprawnień, tworzenie dokumentacji, komunikacja z ECHA,  opracowywanie strategii.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez  e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Europejskie przepisy kształtujące sytuację na rynku – trzy główne wyzwania

1. NIEPRAWIDŁOWA KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie = etykieta + karta charakterystyki
Od 1 czerwca 2017 wszystkie produkty chemiczne (substancje i mieszaniny) muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP), w przeciwnym razie nie mogą być sprzedawane.
Więcej informacji TUTAJ lub  TUTAJ.

2. NIEZAREJESTROWANE SUBSTANCJE CHEMICZNE UE

Niezarejestrowane substancje nie mogą być wprowadzane na rynek UE, nawet w wyrobach lub mieszaninach!
Od 1 czerwca 2018 r. Wszystkie chemikalia wprowadzone na rynek UE w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie muszą być zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Jeśli używasz substancji
chemicznych lub substancji zawartych w mieszankach (preparatach) i nie masz pojęcia, czy twój dostawca już zarejestrował lub przynajmniej planował, dostawa tych materiałów może być zakończona z dnia na dzień.
Więcej informacji TUTAJ lub TUTAJ.

3. SUBSTANCJE PODLEGAJĄCE PROCEDURZE ZEZWOLEŃ LUB OGRANICZENIOM

Listy substancji podlegających procedurze zezwoleń lub ograniczeniom zostały rozszerzone i przygotowywane są kolejne zmiany – mogą dotyczyć Twojej firmy.
Substancje, które zostały włączone do Załącznika XIV (podlegające procedurze udzielania zezwoleń – obecnie 43 pozycji) nie mogą być stosowane po upływie określonego terminu, chyba że zostało
udzielone zezwolenie dla danej firmy i zastosowania. Lista kandydacka, która zawiera listę substancji wzbudzających szczególne obawy została rozszerzona do 181 pozycji.
Załącznik XVII do rozporządzenia REACH zawiera obecnie 64 pozycje – substancje podlegające ograniczeniom lub całkowicie zakazane w UE (dotyczy substancji jako takich, w mieszaninach lub
wyrobach).
Dodatkowo podejmowane są dalsze decyzje o wprowadzeniu ograniczeń: np. dla izocyjanianów, związków ołowiu, a także rozszerzenie listy kandydackiej oraz wykaz substancji podlegających
procedurze udzielania zezwoleń i innych interwencji w celu poprawy bezpieczeństwa produktów, chrony konsumentów a także bezpieczeństwa pracy.
Więcej informacji  TUTAJ.

Pomocne wskazówki:

1. Miej wiedzę i podejmuj właściwe decyzje w odpowiednim czasie.

Znajomość swojego portfolio chemikaliów, mieszanin, wyrobów oraz dostawców jest absolutną podstawą. Odpady, substancje i mieszaniny chemiczne oraz ich dostawcy powinni pozostawać pod
kontrolą. Oferujemy utworzenie kompletnej bazy danych przy pomocy nowoczesnego oprogramowania, oraz przegląd substancji i ocenę czy spełnione są wszystkie wymagania REACH.
Tylko wtedy, gdy dokładnie poznasz swoją sytuację, możesz skutecznie komunikować się z dostawcami i klientami, podejmować właściwe decyzje i skutecznie zarządzać ryzykiem.

2. Nie oczekuj, że Twoi dostawcy mają wszystko pod kontrolą.

Obowiązkiem każdej firmy jest podejmowanie środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów – w tym celu musimy posiadać informacje potrzebne do właściwego podejmowania
decyzji a także wiedzieć, że dostawcy aktywnie uczestniczą w spełnianiu wymagań prawnych. Błędy i zaniedbania dostawców mogą odbić się na Twojej produkcji. Kontrolowana komunikacja w ramach łańcucha dostaw oparta na wewnętrznych zasadach, podziale kompetencji i procesach decyzyjnych jest nieunikniona.

3. Wiedzieć wcześniej = kontrolować ryzyko

Jeżeli w odniesieniu do danej substancji planowane jest wprowadzenie ograniczeń lub zezwoleń, konieczne jest posiadanie informacji i zareagowanie z wyprzedzeniem. Włączenie substancji do
Załącznika XIV lub XVII REACH jest procesem długotrwałym. Zajmuje to kilka lat, co umożliwia firmom podjęcie odpowiednich działań na czas. Nie zostawiaj swojej decyzji w ostatniej chwili, bo
może mieć to fatalne skutki dla przedsiębiorstwa. Identyfikacja substancji, weryfikacja sytuacji, określenie najlepszej procedury zastępowania lub stosowanie innych substancji wymaga czasu.