Wewnętrzna dokumentacja zgodności z zezwoleniem REACH (idrac)

Klient

Producenci materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Kontekst

Każda firma (dalszy użytkownik), który używa substancji wpisanej do Załącznika XIV REACH, po upoważnieniu od swojego dostawcy, musi zapewnić zgodność warunków użytkowania substancji z warunkami opisanymi w eSDS oraz stosować odpowiednie środki zarządzania ryzykiem (wynikjających z oceny narażenia w ramach RBCh).

Cele projektu

Zespół Ekotox Centers został poproszony o pomoc we wdrażaniu wymagań dotyczących bezpiecznego stosowania substancji SVHC regulowanych na podstawie udzielonego zezwolenia REACH. Ważne jest nie tylko zastosowanie środków zarządzania ryzykiem i określonych warunków operacyjnych, ale także dokładne i przejrzyste udokumentowanie całego procesu dla własnych potrzeb oraz do przyszłej kontroli

Podejście

Zespół Ekotox przeprowadził ocenę warunków stosowania zgodnie z dokumentacją autoryzacyjną REACH w określonych zakładach. Dla każdego zakładu produkcyjnego opracowano osobne dokumenty IDRAC (dokumenty wewnętrzne dotyczące zgodności z zezwoleniem REACH). Wszystkie etapy użytkowania zostały ocenione, odpowiednie środki zostały zidentyfikowane i zastosowane.

Rezultat projektu

Opracowano i wdrożono dokumentację IDRAC.

Zespół Ekotox zajmujący się projektem

Martin Murín
Martina Kubáňová
Miroslava Hrivnáková

REACH AUTHORISATION MORE RECENT WORK INFO ABOUT US MEET OUR TEAM