Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

WPROWADZENIE INFORMACJI ZE SCENARIUSZA NARAŻENIA DO KARTY CHARAKTERYSTYKI MIESZANIN

  • dołączenie scenariusza narażenia dla substancji jako takiej lub dla substancji w mieszaninie powyżej stężenia progowego zgodnie z art. 14 rozporządzenia REACH jako załącznik;
  • włączenie informacji z wielu scenariuszy narażenia dla substancji jako takich lub substancji w mieszaninie bezpośrednio do karty charakterystyki (sekcja 1-16);
  • dołączenie scenariusza narażenia do karty charakterystyki dla mieszaniny specjalnej (np. stopy, mieszanki gumowe itp.);
  • dołączenie scenariusza narażenia do karty charakterystyki dla mieszaniny zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia REACH, jeśli wykonany został raport bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny;
  • dołączenie do karty charakterystyki tzw. SUMI (Safe use of mixture instruction).

SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji

Exit mobile version