NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR POSTACI CZYNNEJ (UFI)

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP i REACH. Oferujemy pomoc w przypisaniu kodów UFI, zarządzaniu nimi oraz pełną obsługę konta w portalu ECHA, przygotowanie zgłoszeń w programie UCLID i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi

Zapraszamu do kontaku:

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR POSTACI CZYNNEJ (UNIQUE FORMULA IDENTIFIER – UFI)

Od 1 stycznia 2021 roku każda nowo wprowadzana na rynek mieszanina klasyfikowana jako niebezpieczna ze względu na zagrożenie fizyczne i/lub zagrożenie dla zdrowia ludzi musi zostać zgłoszona do Centrum Zatruć poprzez portal ECHA [e1] i posiadać na etykiecie unikalny kod UFI. Mieszaniny klasyfikowane ze względu na zagrożenie dla środowiska i nieklasyfikowane w ogóle jako niebezpieczne mogą również posiadać kod UFI i zostać dobrowolnie zgłoszone ECHA.

Obowiązek dotyczy mieszanin przeznaczonych do zastosowań konsumenckich i zawodowych/profesjonalnych. W przypadku mieszanin do zastosowania przemysłowego zgłoszenia będą obowiązkowe od 1 stycznia 2024 roku.

Mieszaniny obecne na rynku przed 1 stycznia 2021 roku i zgłoszone wcześniej do systemu ELDIOM podlegają okresowi przejściowemu do końca roku 2024, jednakże w przypadku wcześniejszej aktualizacji składu lub kart charakterystyki konieczna jest aktualizacja już na nowych zasadach.

Podstawa prawna:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1677&qid=1605269330028

Kod UFI to

 • niepowtarzalny kod alfanumeryczny. Kod jest podzielony na cztery bloki, każdy oddzielony myślnikiem, np. UFI: M720-78D2-T76Y-7742
 • poprzedzony jest skrótowcem »UFI« napisanym wielkimi literami i dwukropkiem (»UFI:«) oraz musi być wyraźnie widoczny, czytelny i naniesiony w sposób trwały
 • generowany elektronicznie

*na podstawie numeru VAT, w Polsce na podstawie numeru NIP podmiotu zgłaszającego oraz numeru formulacji

UFI
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/10162/6218707/1-What_is_a_UFI.pdf/19574b0c-f21e-c689-42ad-0cc952672f2d

*aplikacja do generowania kodów UFI jest dostępna na stronie internetowej https://ufi.echa.europa.eu/#/create System nie zapisuje utworzonych kodów UFI. Użytkownik musi zrobić to sam.

 • nowy kod UFI musi być nadany, jeśli w recepturze nastąpi
  • zmiana składu mieszaniny poprzez dodanie, zastępowanie lub usuwanie komponentów
  • dostawca zmieni kod UFI i ma to wpływ na MwM
  • zmiana stężenia poza dopuszczalny zakres
 • zmiana kodu UFI wymaga aktualizacji zgłoszenia
 • można go wygenerować koncentrując się na:
  • mieszaninie: wszystkie produkty mające tę samą mieszaninę mają ten sam kod UFI
  • produkcie: wszystkie produkty o tej samej mieszaninie mają różne kody UFI
  • rynku: kod UFI jest przypisany wg kraju, w którym produkt/mieszanina jest wprowadzany do obrotu
  • języku: kod UFI przypisany do języka na etykiecie
 • kod UFI ma znaczenie tylko po przesłaniu go przez portal PCN. Nie można użyć kodu UFI do zidentyfikowania mieszaniny, jeżeli informacja nie została zgłoszona
 • jednoznacznie łączy przekazane informacje dotyczące składu mieszaniny lub grupy mieszanin z konkretną mieszaniną lub grupą mieszanin.
 • obowiązek generowania kodu UFI spoczywa na importerze, fizycznym wytwórcy lub na podmiocie, który konfekcjonuje daną mieszaninę
 • Zamiast włączania kodu UFI do informacji uzupełniających na etykiecie podmiot przekazujący dane może zdecydować się na wydrukowanie lub umieszczenie go na opakowaniu wewnętrznym z innymi elementami etykiety
 • W przypadku gdy kształt lub niewielki rozmiar opakowania wewnętrznego uniemożliwia umieszczenie kodu UFI na opakowaniu, podmiot przekazujący dane może wydrukować lub umieścić kod UFI z innymi elementami etykiety na opakowaniu zewnętrznym.
 • W przypadku mieszanin, które nie są pakowane kod UFI umieszcza się w karcie charakterystyki lub w stosownych przypadkach w kopii elementów etykiety
 • W przypadku mieszanin, które są pakowane i są dostarczane do wykorzystania w obiekcie przemysłowym, podmiot przekazujący dane może podać kod UFI w karcie charakterystyki zamiast zamieszczać go na etykiecie lub opakowaniu

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR POSTACI CZYNNEJ

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP, REACH…

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Tel.: +32 202 34 90 / +48793988790

skype: ekotox.polska