Reguły sprzedaży internetowej substancji chemicznych, miesznin i produktów biobójczych.

Reguły sprzedaży internetowej substancji chemicznych, miesznin i produktów biobójczych.

Reguły sprzedaży internetowej substancji chemicznych, miesznin i produktów biobójczych.

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat

Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania chemikaliami a także wsparcie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi sprzedaży internetowej (sklep internetowy) – Informacje dla konsumentów – Karty charakterystyki, etykiety – Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin, – powiadomienie ECHA, – kody UFI, – zgłoszenie produktu w państwach członkowskich UE.

Tel.: 32 202 90 34; Mob.: + 48 793 988 790

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Web: https://ekotox.pl

Sprzedaż online to sprzedaż za pośrednictwem internetu, tj. pprzedaż za poprzez sklepy internetowe, portale aukcyjne i innye narzędzia, takich jak sprzedaż w aplikacji.

Oprócz poszanowania ogólnych praw konsumentów sprzedawcy, jeśli handlują produktami chemicznymi, muszą również spełniać wymogi europejskich przepisów w zakresie chemikaliów. W przypadku sprzedaży niebezpiecznych substancji i mieszanin odbiorcom indywidualnym należy podać w ogłoszeniu informacje o zagrożeniach w taki sposób, aby informacje te były dostępne przed zakupem produktu. Podobne zasady obowiązują w przypadku reklamy.

Ponadto w przypadku produktów biobójczych publikuje się dokładne brzmienie ostrzeżenia.

Karta charakterystyki w języku państwowym musi być dostarczona w przypadku sprzedaży niebezpiecznych substancji i mieszanin firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Wymogi rozporządzenia CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin weszło w życie 20 stycznia 2009 r. we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest znane pod skrótem „CLP”.

 Artykuł 48

Reklama

  1. W każdej formie reklamy substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie wymienia się klasy lub kategorie zagrożenia, do jakich należy ta substancja.
  2. Wszelkie reklamy mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie lub objętych art. 25 ust. 6 [w przypadku gdy mieszanina zawiera dowolną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie], umożliwiające osobie prywatnej zawarcie umowy kupna bez uprzedniego zapoznania się z etykietą, podlegają obowiązkowi wymienienia rodzaju lub rodzajów zagrożenia określonych na etykiecie.

Obowiązki sprzedawców internetowych

W przypadku możliwości zakupu przez konsumentów niebezpiecznej substancji chemicznej lub mieszaniny za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z art. 48 rozporządzenia CLP, należy w ogłoszeniu podać rodzaj lub rodzaje zagrożenia wskazane na etykiecie.

Zgodnie z opinią ECHA (ID 0273) oferta sprzedaży powinna zawierać standardowe zwroty określające rodzaj zagrożenia, w tym dodatkowe informacje o zagrożeniu (zwroty EUH) zgodnie z art. 25 ust. 6. Zaleca się również dołączenie piktogramu i hasła ostrzegawczego.

Nie uważa się za wystarczające, jeżeli informacje o zagrożeniach są dostarczane wyłącznie w formie załączonej karty charakterystyki.

Uznaje się również za zadowalające zamieszczenie zdjęć etykiety lub wszystkich oznaczeń na oryginalnej etykiecie, które są czytelne i zwykle zawierają wszystkie informacje istotne dla wypełnienia obowiązków wynikających z art. 48 CLP.

Wymogi rozporządzenia BPR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

 Artykuł  72

Reklama    

  1. Każda reklama produktów biobójczych, oprócz zachowania zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, zawiera sformułowania: „Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.”. Zdania te muszą się wyraźnie wyróżniać i być czytelne na tle całej reklamy.
  2. Reklamodawcy mogą zastąpić słowa „produkty biobójcze” w wyżej wymienionych sformułowaniach wyraźnymi odniesieniami do reklamowanej grupy produktowej.
  3. Reklamy produktów biobójczych nie odnoszą się do produktu w sposób wprowadzający w błąd w odniesieniu do związanego z produktem ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska lub skuteczności produktu. W żadnym wypadku reklama produktu biobójczego nie może zawierać zwrotów „produkt biobójczy niskiego ryzyka”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „naturalny”, „przyjazny dla środowiska”, „przyjazny dla zwierząt” ani jakichkolwiek podobnych wskazań.

 W 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała wstępne wyniki kontroli sprzedaży online niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, w których ponad 82% ogłoszeń nie spełniało wymogów prawnych:

https://echa.europa.eu/-/82-of-inspected-internet-advertisements-for-hazardous-chemicals-lack-required-warning

W 2020 r. planowane są inspekcje w ramach 8. projektu Forum ds. Zgodności z Europejskim Prawodawstwem Chemicznym. Projekt ma na celu sprawdzenie zgodności z wymogami rozporządzeń REACH, CLP i BPR dotyczących internetowej sprzedaży niebezpiecznych substancji, mieszanin, produktów biobójczych i wyrobów na rynkach UE i państw członkowskich EOG.

https://ekotoxcenters.eu/news/predaj-on-line-kontrola-produktov-obsahujucich-nebezpecne-latky/