11 substancji dodanych do Listy Autoryzacji

11 substancji dodanych do Listy Autoryzacji

11 substancji dodanych do Listy Autoryzacji

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie o dodaniu 11 substancji SVHC do Załącznika XIV – listy substancji podlegających procedurze zezwoleń REACH.

eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32020R0171&from=GA&fbclid=IwAR1saipCr3iJX-V4h3sds6CP23U5H9TsGoXsbzj4eoW5fe_v648HXGOTLE0

Rozporzązenie zostało opublikowanie 6 lutego 2020 – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/171. Dopisanie wspomnianych substancji powiększa liczbę pozycji w Załączniku XIV do 54.

Kontekst

Procdura udzielania zezwoleń ma na celu zagwarantowanie, że substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) są stopniowo zastępowane mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami, w przypadku gdy alternatywy są dostępne i są możliwe do zastosowania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Droga do wpisania substancji do Załacznika XIV zaczyna się, gdy Państwo Członkowskie lub Komisja zaproponuje identyfikację substancji jako SVHC.

Więcej informacji o obowiązkach związanych z substancjami SVHC: https://ekotox.pl/reach/svhc/

Schemat procesu wpisania substancji do Załącznika XIV:

Link to ECHA: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

Substancje wpisane na listę autoryzacji 6 lutego 2020 i ich właściwości:

# Nazwa substancji swoista właściwość wymieniona w art. 57 Ostateczny termin skłądania wniosków Data ostateczna
44 Ester diheksylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, rozgałęziony i liniowy

Nr WE: 271-093-5

Nr CAS: 68515-50-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 sierpnia 2021 27 lutego 2023
45 Ftalan diheksylu

Nr WE: 201-559-5

Nr CAS: 84-75-3

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 sierpnia 2021 27 lutego 2023
46 Estry alkilowe di-C6-10 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego; mieszane diestry decylowe, heksylowe i oktylowe kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego zawierające ≥ 0,3 % ftalanu diheksylu (nr WE 201-559-5) Nr WE: 271-094-0; 272-013-1

Nr CAS: 68515-51-5; 68648-93-1

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 sierpnia 2021 27 lutego 2023
47 Fosforan triksylilu

EC No: 246-677-8

CAS No: 25155-23-1

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 listopada 2021 27 maja 2023
48 Nadboran sodu; sól sodowa kwasu nadborowego

EC No: 239-172-9; 234-390-0

CAS No: –

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 listopada 2021 27 maja 2023
49 Peroksometaboran sodu

EC No: 231-556-4

CAS No: 7632-04-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 listopada 2021 27 maja 2023
50 5-sec-butylo-2-(2,4-dimetylocycloheks-3-en1-ylo)-5-metylo-1,3-dioksan [1], 5-sec-butylo-2-(4,6-dimetylocykloheks-3-en-1-ylo)-5- metylo-1,3-dioksan [2] [do których zalicza się poszczególne stereoizomery substancji [1] i [2] oraz każdą ich kombinację]

EC No: – CAS No: –

vPvB 27 lutego 2022 27 sierpnia 2023
51 2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4,6-ditertpentylofenol (UV-328)

EC No: 247-384-8

CAS No: 25973-55-1

PBT, vPvB 27 maja 2022 27 listopada 2023
52 2,4-di-tert-butylo-6-(5-chlorobenzotriazol2-ilo)fenol (UV-327)

EC No: 223-383-8

CAS No: 3864-99-1

vPvB 27 maja 2022 27 listopada 2023
53 2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-(tert-butylo)-6- (sec-butylo)fenol (UV-350)

EC No: 253-037-1

CAS No: 36437-37-3

vPvB 27 maja 2022 27 listopada 2023
54 2-benzotriazol-2-ilo-4,6-di-tert-butylofenol (UV-320)

EC No: 223-346-6

CAS No: 3846-71-7

PBT, vPvB 27 maja 2022 27 listopada 2023

Więcej informacji – procedura udzielania zezwoleń: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

  • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
  • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
  • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
  • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
  • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

  1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook