ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI od 2023 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej 2020/878 weszły w życie nowe regulacje związane z kartą charakterystyki. Według nowych przepisów w karcie charakterystyki będzie trzeba uwzględnić stężenia graniczne, charakterystykę nanopostaci cząstek oraz zawrzeć informacje na temat bezpieczeństwa substancji, między innymi jej wpływu na funkcjonowanie układu hormonalnego (zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605).

Obowiązujący dotychczas format karty, nieuwzględniający zmian Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 charakterystyki będzie można stosować do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowymi wytycznymi.

Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany w formacie karty charakterystyki, uwzględnia nowe podsekcje i modyfikuje brzmienie tytułów niektórych podsekcji. Nowy format można stosować od
1 stycznia 2021 r., a zmiany dotyczą między innymi:

  • konieczności podania w kartach specyficznych stężeń granicznych, współczynników mnożenia i szacunków toksyczności ostrej ustalonych zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP)
  • obowiązku umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci lub zestawu podobnych nanopostaci, określając charakterystykę cząstek
  • obowiązku podania informacji dotyczących właściwości substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605
  • w sekcji 3 karty charakterystyki obliguje między innymi do podania:
  • substancji powodujących zagrożenie po aspiracji w stężeniu ≥ 1 %
  • substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu ≥ 0,1 %.

Ponadto rozporządzenie:

  • modyfikuje obecnie obowiązujące właściwości fizykochemiczne i wprowadza możliwość uwzględnienia w sekcji 9 nowych informacji
  • wyodrębnia nową podsekcję 11.2 dotyczącą innych informacji o zagrożeniach
  • wprowadza nową podsekcję 12.6 mówiącą o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
  • zmienia brzmienie poszczególnych podsekcji w sekcji 14

1 stycznia 2021 r. to również data obowiązywania nowego systemu zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych zgodnie z załącznikiem VIII rozporządzenia WE 1272/2008 i związanego z tym zgłoszeniem nr UFI. Będzie on musiał pojawić się w sekcji 1.1 kart charakterystyki tych produktów, które są sprzedawane luzem, transportowane w cysternach, rurociągach lub z innych powodów nie mogą posiadać etykiety.


KARTA CHARAKTERYSTYKI
PODSTAWY PRAWNE
FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI
DODATKOWE INFORMACJE