PODSTAWY PRAWNE

Karta charakterystyki dostarczana na żądanie

W art. 31 ust. 3 rozporządzenia REACH (zmienionym art. 59 ust. 2 lit. b) rozporządzenia CLP) określono okoliczności, w których kartę charakterystyki należy dostarczyć na żądanie (w przypadku pewnych mieszanin).

„Dostawca dostarcza odbiorcy na jego żądanie kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie  z załącznikiem II, jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie  zgodnie z tytułami I i II rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, ale zawiera:

 a) w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. w przypadku mieszanin nie występujących  w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu,  substancję, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska

b) w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest rakotwórcza kategorii 2 lub działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, działa uczulająco na skórę, kategorii 1, lub  działa uczulająco na drogi oddechowe, kategorii 1, lub ma wpływ na laktację lub oddziałuje szkodliwie na dzieci karmione piersią lub jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT)  zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą  zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone w lit. a)  c) substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia  w środowisku pracy

Produkty, dla których karta charakterystyki nie jest wymagana

Wymóg dostarczenia karty charakterystyki wynika z art. 31 rozporządzenia REACH. Niektóre ogólne wyłączenia z obowiązku dostarczenia informacji na mocy tytułu IV (a więc również kart charakterystyki na mocy art. 31) zawarto w art. 2 ust. 6:

Przepisy tytułu IV nie dotyczą następujących mieszanin w stanie gotowym, przeznaczonych dla użytkownika końcowego:

a) produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnych w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 i dyrektywą 2001/82/WE oraz zdefiniowanych w dyrektywie 2001/83/WE

b) produktów kosmetycznych zdefiniowanych w dyrektywie 76/768/EWG

c) wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub stosowane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim, w zakresie, w jakim środki wspólnotowe ustalają przepisy w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, które zapewniają ten sam poziom informacji i ochrony co dyrektywa 1999/45/WE

d) żywności lub pasz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002, w tym stosowanych:

(i) jako dodatek do żywności w środkach spożywczych w zakresie objętym dyrektywą 89/107/EWG

(ii) jako substancja aromatyzująca w środkach spożywczych w zakresie objętym dyrektywą 88/388/EWG oraz decyzją 1999/217/WE

(iii) jako dodatek paszowy w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003

(iv) w żywieniu zwierząt w zakresie objętym dyrektywą 82/471/EWG

Jeszcze ogólniejsze wyłączenia od całego rozporządzenia REACH dotyczą innych klas produktów na mocy art. 2 ust. 1 (substancji radioaktywnych, substancji znajdujących się pod nadzorem celnym, półproduktów niewyodrębnianych, produktów podczas przewozu transportem kolejowym, drogowym, żeglugą śródlądową, drogą morską lub powietrzną).


KARTA CHARAKTERYSTYKI
ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI od 2023 roku
FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI
DODATKOWE INFORMACJE