Zasady oznakowania i pakowania

Zasady oznakowania i pakowania
Ogólne zasady umieszczania etykiet

Ogólne i szczegółowe zasady dotyczące treści i stosowania etykiety CLP znajdują się w Tytule III CLP.

Etykiety muszą być trwale przytwierdzone do jednej lub więcej powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającego substancję lub mieszaninę i możliwe jest odczytanie ich treści w poziomie gdy pojemnik jest ułożony w typowy sposób. Same elementy oznakowania, w szczególności piktogramy ostrzegawcze, muszą wyraźnie odróżniać się od tła. Wielkość elementów etykiety i odstępy między znakami muszą zapewniać czytelność.

Elementy oznakowania komunikujące zagrożenia (hasło ostrzegawcze, piktogramy, zwroty H i P) musza być na etykiecie umieszczone razem.  Odpowiednie zwroty określające zagrożenie grupuje się na etykiecie według jezyków.

Zasady oznakowania i pakowania