Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki

Karta charakterystyki (SDS)
DefinicjaFormat karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystykiDlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja

Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Karta charakterystyki jest głównym źródłem informacji na temat produktu chemicznego. Zawiera informacje dotyczące właściwości fizyko-chemicznych, zagrożeń dla zdrowia i środowiska, które dany produkt stwarza oraz porady dotyczące bezpiecznego stosowania i działań w sytuacjach kryzysowych. Karta charakterystyki powinna dostarczać kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie z uwzględnieniem jej zidentyfikowanych zastosowań.

Karta charakterystyki

-jest szczególnie istotnym dokumentem z punktu widzenia pracodawcy, ponieważ informacje w niej zawarte są podstawą do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy, a także ma obowiązek przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Pracodawcy oraz pracownicy korzystają z karty charakterystyki jako źródła informacji o zagrożeniach, oraz w celu uzyskania zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa.

Karta charakterystyki odnosi się do danego produktu i zazwyczaj [gdy nie ma załączonych stosownych scenariuszy narażenia/SUMI] nie zawiera konkretnych informacji odnoszących się do danego stanowiska pracy, gdzie produkt może być wykorzystywany w różny sposób. Jednakże w przypadku produktów o wyspecjalizowanych zastosowaniach końcowych informacje dotyczące bezpiecznego stosowania powinny uwzględniać konkretne przewidywane warunki i sposób użytkowania.

Podane informacje umożliwiają zatem pracodawcy:

  1. stworzenie programu aktywnej ochrony pracowników, w tym szkoleń dostosowanych do konkretnego stanowiska pracy; oraz
  2. uwzględnienie wszelkich środków niezbędnych w celu ochrony środowiska.

Warto upewnić się zatem, czy dysponujemy aktualną kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej lub jej mieszaniny. Osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest zapoznać z jej treścią pracowników stosujących te materiały, a także zapewnić pracownikom wymagane środki ochrony indywidualnej wynikające z tej karty, a także dostosować istniejące instrukcje bhp do nowych zapisów wynikających z tego dokumentu.

Karta charakterystyki zawiera również podstawowe informacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, na podstawie których są sporządzane dokumenty transportowe a także dane kontaktowe służb reagujących w nagły wypadkach, w tym ośrodki zatruć.

Informacje w karcie charakterystyki muszą zostać podane w sposób jasny i zwięzły.

Kartę charakterystyki można dostarczyć w formie papierowej, np. listem lub faksem, lub też elektronicznej, na przykład pocztą elektroniczną.


Karta charakterystyki

Definicja karty charaktrystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Treść karty charakterystyki
Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja