Karta charakterystyki – aktualizacja

Karta charakterystyki (SDS)
DefinicjaOdpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystykiDlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?

Karta charakterystyki – aktualizacja

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Karta charakterystyki nie posiada daty ważności i nie ma obowiązku aktualizować jej w określonych odstępach czasu, jednakże dobrą praktyką jest wykonywanie regularnych przeglądów kart charakterystyki i aktualizowanie ich wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. Należy również śledzić status substancji wchodzących w skład mieszaniny aby móc odpowiednio wcześnie zareagować np. na planowane zmiany klasyfikacji.

W art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH określono następujące okoliczności, w których kartę charakterystyki należy zaktualizować bez zbędnej zwłoki i wydać ponownie:

Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach:

  1. gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe informacje o zagrożeniach;
  2. w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia;
  3. w przypadku zastosowania ograniczenia.

Nowe informacje, opatrzone datą i oznaczone jako „Aktualizacja: (data)”, dostarczane są bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawcy dostarczyli tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszelkie aktualizacje rejestracji zawierają numer rejestracji.

Załącznik II precyzuje:

Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charakterystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu.
W przypadku zaktualizowanej wersji karty charakterystyki datę sporządzenia, oznaczoną w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)«, oraz numer wersji, numer aktualizacji, datę zmiany wersji lub inne informacje na temat zmienionej wersji umieszcza się na pierwszej stronie.

Tak więc fakt, że dana karta charakterystyki stanowi aktualizację, należy zaznaczyć na pierwszej stronie, a informacje o zmianach należy podać w sekcji 16 lub w innym miejscu karty charakterystyki.


Karta charakterystyki

Definicja karty charaktrystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Treść karty charakterystyki
Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja