Jak rozporządzenie CLP wpływa na zawartość kart charakterystyki?

Jak rozporządzenie CLP wpływa na zawartość kart charakterystyki?

W styczniu 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie).

Rozporządzenie CLP stosuje terminologię, ocenę, zasady i kryteria Globalnego Zharmonizowanego Systemu (GHS). Zastępują one stary system DSD/DPD wprowadzony w 1967 roku. Obecnie w kartach charakterystyki (sekcja 2) musi znajdować się klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem CLP, co pociąga za sobą również zmiany w sekcjach 11 i 12.

Wprowadzenie zasad CLP odbywało się stopniowo:

  • Klasyfikacja substancji obowiązkowa od 1 grudnia 2010 r
  • Klasyfikacja mieszanin obowiązkowa od 1 czerwca 2015 r
  • Brak możliwości sprzedaży produktów oznakowanych według starych zasad os 1 czerwca 2017 r

Wejście w życie rozporządzenia CLP wymagało aktualizacji załącznika II do rozporządzenia REACH, który opisuje zasady tworzenia kart charakterystyki. Zmiany te zostały określone w rozporządzeniu Komisji nr. 830/2015 i wszystkie karty charakterystyki tworzone obecnie powinny być z tą aktualizacją zgodne.

Jak rozporządzenie CLP wpływa na zawartość kart charakterystyki?
Jak rozporządzenie CLP wpływa na zawartość kart charakterystyki?