Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?

Karta charakterystyki (SDS)
DefinicjaOdpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystykiKarta charakterystyki – aktualizacja

Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Zgodnie z rozporządzeniem REACH karta charakterystyki to główne narzędzie do dostarczania informacji na temat bezpiecznego stosowania substancji chemicznych i mieszanin.

  • Karta charakterystyki jest głównym narzędziem do udzielania informacji na temat bezpiecznego stosowania substancji chemicznych i mieszanin.
  • Poprzez karty charakterystyki informacje są przekazywane w dół łańcucha dostaw
  • Karta charakterystyki powinna zawierać informacje z odpowiednich ocen bezpieczeństwa chemicznego dla (lub co najmniej być z nimi zgodna).
  • Jeśli przygotowany został raport bezpieczeństwa chemicznego – karta charakterystyki zawiera odpowiednie scenariusze narażenia jako załącznik (scenariusz narażenia: zestaw warunków, w tym warunków operacyjnych i środków zarządzania ryzykiem, które opisują, w jaki sposób substancja jest produkowana lub używane podczas swojego cyklu życia i jak producent lub importer kontroluje lub zaleca dalszym użytkownikom kontrolę narażenia ludzi i środowiska. Scenariusze narażenia mogą obejmować jeden określony proces lub zastosowanie lub kilka procesów lub zastosowań.)
  • Pracodawca może wykorzystywać kartę bezpieczeństwa w celu określenia, czy w miejscu pracy są jakieś niebezpieczne substancje lub mieszaniny, a także może ocenić ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikające z ich stosowania.
  • karty charakterystyki muszą być zgodne z aktualną wersją rozporządzenia REACH (1907/2006).
  • Klasyfikacja substancji i mieszanin musi być zgodna z aktualną wersją rozporządzenia CLP (1272/2008).
  • Karta charakterystyki przygotowuje kompetentna osoby (posiadająca odpowiednie przeszkolenie).

Karta charakterystyki

Definicja karty charaktrystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Treść karty charakterystyki
Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja