Definicja

Karta charakterystyki (SDS)
Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystykiDlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja

Definicja karty charaktrystyki

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu:

email: ekotoks[at]ekotoks.pl  

Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790

Karta charakterystyki (ang. safety data sheet – SDS) jest powszechnie przyjętym i skutecznym sposobem dostarczania odbiorcom substancji i mieszanin chemicznych informacji na temat bezpieczeństwa produktu. Karty charakterystyki funkcjonują na całym świecie, jednakże różnią się formatem. W Unii Europejskiej treść i format karty charakterystyki muszą być zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Karta charakterystyki musi być dostarczona gdy:

 • substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP);
 • jest to substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII do rozporządzenia REACH; lub
 • substancja znajduje się z jakichkolwiek innych powodów na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

W pewnych okolicznościach niektóre mieszaniny niespełniające kryteriów klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem CLP również wymagają kart charakterystyki.

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają odbycie przez takie kompetentne osoby stosownych szkoleń, w tym szkoleń przypominających

Kart charakterystyki nie trzeba dostarczać w przypadku wyrobów. Forma karty charakterystyki może w przypadku pewnych wyrobów zostać wykorzystana w celu przekazania informacji dotyczących bezpieczeństwa w dół łańcucha dostaw, jednakże nie jest ona odpowiednia w przypadku większości wyrobów.

Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji, a jej format został uzgodniony na forum międzynarodowym. Kartę charakterystyki należy dostarczyć w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Oferujemy Opracowanie Kart charakterystyki SDS według wymagań regionalnych poszczególnych krajów:

Wymagania dotyczące aktualnego formatu karty charakterystyki są ustanowione w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/830 (.pdf, 548 kB)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • 1.1. Identyfikator produktu
 • 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
 • 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • 1.4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 • 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • 2.2. Elementy oznakowania
 • 2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 • 3.1. Substancje
 • 3.2. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

 • 4.1. Opis środków pierwszej pomocy
 • 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
 • 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • 5.1. Środki gaśnicze
 • 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
 • 5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
 • 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
 • 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
 • 6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
 • 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
 • 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 • 8.1. Parametry dotyczące kontroli
 • 8.2. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 • 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • 9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

 • 10.1. Reaktywność
 • 10.2. Stabilność chemiczna
 • 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
 • 10.4. Warunki, których należy unikać
 • 10.5. Materiały niezgodne
 • 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 • 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 • 12.1. Toksyczność
 • 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
 • 12.3. Zdolność do bioakumulacji
 • 12.4. Mobilność w glebie
 • 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • 12.6. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

 • 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 • 14.1. Numer UN (numer ONZ)
 • 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
 • 14.4. Grupa pakowania
 • 14.5. Zagrożenia dla środowiska
 • 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
 • 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

 • 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
 • 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Wszelkie substancje i inne mieszaniny należy klasyfikować i oznakować zgodnie z CLP od 1 czerwca 2015 r., a w przypadku ich dostaw do 1 czerwca 2017 r. należy zapewnić odpowiadające im SDS zgodne z albo załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2015/830, albo – o ile zastosowanie mają przepisy przejściowe – z załącznikiem I lub II do rozporządzenia (UE) nr 453/2010.

Po 1 czerwca 2017 r. w przypadku zarówno substancji, jak i mieszanin dopuszcza się wyłącznie SDS zgodne z załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2015/830.

Format i treść kart charakterystyki wymagane w EOG określono w art. 31 i załączniku II do rozporządzenia REACH.

Zostały one zmodyfikowane w celu dostosowania ich do wymogów GHS, w szczególności „wytycznych odnoszących się do sporządzania kart charakterystyki” określonych w załączniku 4 do GHS jak też w celu pełnego dostosowania ich do rozporządzenia CLP.


Karta charakterystyki

Definicja karty charaktrystyki
Odpowiedzialność za Kartę charakterystyki
Format karty charakterystyki
Język karty charakterystyki
Treść karty charakterystyki
Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna?
Karta charakterystyki – aktualizacja