Karta charakterystyki

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki SDS. Tłumaczenie kart dostępne w wielu językach. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl  Tel.32 202 34 90 / +48793988790

https://www.facebook.com/ekotoxcentrum/

KARTA CHARAKTERYSTYKI (KCH / SDS)

Dlaczego KCH jest potrzebna

Karta charakterystyki jest podstawowym dokumentem służącym do komunikacji zagrożeń związanych z daną substancją lub mieszaniną. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa pracowników, przeciwdziałania awariom oraz ochrony środowiska. Karty charakterystyki zawierają informacje na temat właściwości substancji lub mieszaniny, związanych z nimi zagrożeń oraz instrukcji postępowania, utylizacji i transportu, jak również informacje dotyczące pierwszej pomocy, procedur przeciwpożarowych oraz środków kontroli narażenia.

Zawiera dane niezbędne do bezpiecznego obchodzenia się z substancją lub mieszaniną dla wszystkich użytkowników substancji jako takich, mieszanin lub wyrobów. Z ich pomocą pracodawca może ustalić, czy w jego miejscu pracy znajdują się niebezpieczne mieszaniny lub substancje, a jednocześnie może ocenić ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikające z ich stosowania.

Karta ma określony szablon, w związku z tym każdy użytkownik substancji oraz mieszanin niebezpieczny wie, jakich informacji należy szukać w poszczególnych sekcjach. Format i zawartość kart charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

Kto powinien posiadać KCH

Każdy uczestnik łańcucha dostaw, który udostępnia dalej produkt chemiczny stwarzający zagrożenie ma obowiązek posiadać oraz nieodpłatanie dostarczyć dokument dla substancji lub mieszaniny. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie ostatniego ogniwa w łańcuchu dostaw jakim jest konsument. Należy zauważyć, że dostawca musi każdorazowo zawrzeć dane kontaktowe w sekcji 1.3, nawet jeżeli korzysta z karty od swojego dostawcy bez wprowadzania żadnych zmian w jej treści.

Dla jakich produktów sporządza się KCH

Kartę charakterystyki należy przekazywać odbiorcom produktu w przypadku substancji:

  • lub mieszaniny sklasyfikowanej jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP;
  • trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB);
  • ujętej na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC).

Istnieją wyjątki w ramach których karta nie jest wymagana, a także sytuacje w których nie trzeba sporządzać karty charakterystyki, ale należy przekazać odbiorcy wymagane informacje.

Więcej informacji znajduje się w podsekcji https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/podstawy-prawne/

Kiedy i w jaki sposób należy dostarczyć KCH

Kartę charakterystyki należy bezpłatnie dostarczyć odbiorcy najpóźniej w dniu pierwszej dostawy towaru w wersji papierowej lub elektronicznej. W praktyce może zostać ona wysłana pocztą, dostarczona poprzez e-mail, lub przyczepiona do opakowania towaru. WAŻNE! Zgodnie z przewodnikiem ECHA umieszczenie kart charakterystyki na stronie internetowej, lub wysłanie klientowi odnośnika do strony nie jest rozumiane jako bezpośrednie dostarczenie dokumentu.

Nie trzeba wysyłać karty z każdą dostawą towaru, wystarczy zrobić to raz dla jednego odbiorcy z pierwszą dostawą towaru.

W przypadku aktualizacji karty charakterystyki należy przesłać aktualny dokument wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostarczono tę substancje lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Język KCH

Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, karta charakterystyki dostarczana jest w językach urzędowych państw członkowskich Unii Europejskiej, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej. W związku z tym jeżeli na terenie danego kraju obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, może zachodzić potrzeba dostarczenia dokumentu w kilku językach.

Jeżeli do karty charakterystyki dołączony jest scenariusz narażenia, to również podlega on pod wymagania językowe, takie same jak karta charakterystyki towaru.

Aktualizacja KCH

Należy niezwłocznie zaktualizować dokument, jeżeli:

  • pojawią się nowe informacje dotyczące kontroli ryzyka, lub nowe informacje o zagrożeniach czy klasyfikacji substancji;
  • otrzymamy odmowę lub udzielenie zezwolenia;
  • pojawią się ograniczenia zastosowania substancji.

Nowe informacje należy zaktualizować datą oraz dopiskiem “Aktualizacja”.

PAMIĘTAJ! W 2020r. pojawił się nowy szablon KCH! Wszystkie dotychczasowe karty powinny być zaktualizowane najpóźniej do końca 2022r. 

Zwróć uwagę na: https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/zmiany-w-kartach-charakterystyki/

Przekazywanie informacji do ośrodków toksykologicznych

Osoba wytwarzająca lub wprowadzająca do obrotu mieszaninę niebezpieczną stwarzającą zagrożenie, jest zobowiązana do przekazania informacji do ośrodków toksykologicznych. Informację przekazuje się poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, najpóźniej w dniu wprowadzenia jej do obrotu, lub 14 dni od dnia jej aktualizacji.

Poprzedni system zgłoszeń ELDIOM od stycznia 2021r. został zastąpiony notyfikacją na portalu Poison Center Notification, z którym wiąże się obowiązek nadania kodu UFI mieszaninie niebezpiecznej. 

W oparciu o nowy system zgłoszeń PCN każdy producent, importer, czy w stosownych przypadkach dystrybutor ma obowiązek nadać kod UFI mieszaninie niebezpiecznej, umieścić go na opakowaniu produktu (lub w karcie charakterystyki dla mieszaniny do zastosowań przemysłowych), a także przy użyciu formatu IUCLID przesłać odpowiednie informacje do ECHA.

Więcej informacji: https://ekotox.pl/zglaszanie-niebezpiecznych-mieszanin-do-echa/ oraz https://ekotox.pl/niepowtarzalny-identyfikator-postaci-czynnej-ufi/

Pozostałe obowiązki związane z KCH

  • Zgodnie z artykułem 36 rozporządzenia REACH każdy producent, importer, dalszy użytkownik i dystrybutor gromadzi wszystkie karty charakterystyki przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty produkcji, importu, dostawy lub zastosowania substancji i mieszaniny. 
  • W oparciu o polską ustawę dotyczącą substancji chemicznych i ich mieszanin, każdy przedsiębiorca jest zobligowany do ustanowienia, prowadzenia i aktualizowania na bieżąco spisu produkowanych, importowanych i stosowanych substancji. 

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 


ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI 2021-2022
PODSTAWY PRAWNE

FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI
DODATKOWE INFORMACJE

Exit mobile version